top of page

Waterloovijfje [2015]

 

De slag bij Waterloo is een van de meest heftige veldslagen waarbij Nederland betrokken is geweest. De strijdplek was Waterloo, een plaatsje in het tegenwoordige Belgie. Op 18 Juni 1815 werd Napoleon Bonaparte hier definitief verslagen door de geallieerde Britse, Nederlandse, Hannoverse en Pruisische legers. De Prins van Oranje (de latere Willem II) nam deel aan de Slag bij Waterloo. In de ogen van sommige is hij de ‚held van Waterloo’. De Slag bij Waterloo maakte een definitief einde aan twintig jaar Franse bezetting en markeerde de start van het huidige Europa. Het Waterloo Vijfje is de eerste officiele Herdenkingsmunt van 2015 en memoreert deze bijzondere gebeurtenis. Op de voorzijde van de munt staat een verstild, waardig portret van Koning Willem-Alexander, opgebouwd uit 2D-vlakken. De keerzijde toont een steek, het kenmerkende hoofddeksel waarmee de Prins van Oranje staat afgebeeld op het beroemde schilderij van J.W.Pieneman uit 1824.

 

Er is naar gestreefd om de voor- en achterkant van de munt in evenwicht te brengen en beweging in de munt te brengen. De munt is aan beide zijden vrij rustig en open gelaten, waarbij de koning waardig en verstild is neergezet en op de achterzijde aan de steek ruimte voor beweging is gegeven. De afbeeldingen zijn opgebouwd uit enkele platte lagen, om de abstracte kwaliteit van de beeltenissen te behouden. De letters voor en achter lijken in elkaar te vallen: „Waterloo” vult de open ruimte van de belettering aan de voorkant in. Ook de jaartallen van beide kanten zijn op dezelfde plek gezet zodat er 2015-1815 gelezen kan worden bij het omdraaien van de munt. De koning kijkt vooruit, in de toekomst en de achterzijde vormt daarbij een terugblik. Ook is er een parallel tussen de beide afbeeldingen: het portret van de Koning Willem-Alexander en de steek van Koning Willem II, die ook als portret kan worden opgevat. De waardeaanduiding EURO is in twee delen opgesplitst waardoor EU te lezen is. De Slag van Waterloo opende tenslotte ook de weg naar het Europa dat we nu kennen.

 

Typografie: Christian Benecke [http://christianbenecke.tumblr.com/]

 

 

Dutch Euro commemorative coin “200 Jaar Waterloo” [2015]

 

The Battle of Waterloo was one of the fiercest battles in which the Netherlands has taken part. The scene of the confrontation was Waterloo, a tiny village in modernday Belgium. It was there, on June 18, 1815, that Napoleon Bonaparte was defeated once and for all by the allied British, Dutch, Hanoverian and Prussian armies. The Prince of Oranje (later to become William II of the Netherlands) participated in the battle. During the fighting, he was wounded in the shoulder. Some see him as the ‘hero of Waterloo’. The Battle of Waterloo brought twenty years of French occupation to a definite end and marked the beginning of Europe as we know it today. The ‘Waterloo Vijfje’ is the first official commemorative coin of 2015 and it memorialises this special event. The coin’s obverse features a stately portrait of King Willem-Alexander made up of 2D planes. The reverse displays a bicorne, the distinctive headgear worn by the Prince of Orange in the famous painting by J.W. Pieneman from 1824.

 

The intention was to keep the obverse and the reverse display in balance and set the coin in motion. Through the simplicity on both sides Willem-Alexander appears graceful while the bicorne is left space for motion. The images are built from a few flat layers to keep the abstract quality of the figures. The letters on the front and back side seem to fall into each other: “Waterloo” fits perfectly in the open space on the obverse side. The date is put on the same spot on both sides so that 1815-2015 becomes visible while flipping the coin. The king is looking forward, into the future, while the reverse represents a look back. It is as though two rulers are depicted on one coin: Willem-Alexander and the Prince of Orange (symbolised by the bicorne). The denomination ‘EURO’ is divided into two parts, resulting in the letters EU appearing separated from the rest. The Battle of Waterloo at last lead to the Europe we are living in now.

 

Typography: Christian Benecke [http://christianbenecke.tumblr.com/]

 

bottom of page